Privacyreglement

Oefentherapie Cesar Florijn

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is
geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw
behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar

info@oefentherapieflorijn.nl

of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0644221027.

Artikel 1
Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende
betekenis gegeven:

Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk Oefentherapie Cesar Florijn, verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt een patiënt van de praktijk

Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot
gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens
(artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2
Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van
persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3
Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i) het verlenen van oefentherapeutische zorg;

(ii) het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt
of zorgverzekeraar;

(iii) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv) (wetenschappelijk) onderzoek.

Artikel 4
De gegevensverwerking

1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling
vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk
een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het
mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en
anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot
de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.
Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen
declareren.

2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor
systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens
kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens
verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk
gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar
zijn tot individuele personen.

3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten
behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij u hierover informeren. Indien
het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u
dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen
worden.. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan
nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd
zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.

4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren
of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van
materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om
hieraan medewerking te verlenen.

5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van
de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven.

Artikel 5
Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

- naam

- adres/contactgegevens

- geboortedatum

- BSN nummer

- medische gegevens

- naam huisarts/andere zorgverleners

Artikel 6
Rechten

1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden
verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit
privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend oefentherapeut,
informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de
huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.

2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een
kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een
verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie
wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren
met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te
voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het
persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te
beantwoorden.

3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is
van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele
onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek
indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om
medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De
behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of
tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het
verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die
van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten
worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt
afgewezen doen wij dat gemotiveerd.

5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij
verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te
overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.

6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten
aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

- Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de
wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

- Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan
worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

- Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf
de rechten uitoefenen;

- Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de
rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7
Bewaartermijn

1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na
afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed
zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat
de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18
jaar.

3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet
langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op
uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8
Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij
gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde
uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze
medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van
onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

- u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

- het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede
zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken
is bij de zorgvraag;

- er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken,
bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict
van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of
huiselijk geweld; of

- wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in
een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9
Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die
redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te
waarborgen. Dit betreft onder meer:

(a) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

(b) wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;

Artikel 11
Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als
de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website
www.oefentherapieflorijn.nl informeren.

Artikel 12
Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u
niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u
een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de
klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken op 0644221027
of per e-mail info@oefentherapieflorijn.nl. Ook kan schriftelijk een klacht
worden ingediend bij J.Florijn, praktijkhouder. Adres Patriottenlaan 3,
8014XP te Zwolle

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens in te dienen.


Versie d.d. 20-05-2018