Betalingsvoorwaarden

  1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar.
  2. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut het recht het  vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.

    Het verzuimtarief bedraagt € 33,50 en dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. 

  3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft. 
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en / of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 
  6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlegt de onder punt 5 genoemde termijn niet. 
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard. 
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.